Site icon Motyczka

Jak zapisać się na wybory

Jak zapisać się na wybory

Dopisanie do listy wyborców w miejscu stałego zamieszkania, w którym nie ma się meldunku jest bardzo ważnym krokiem, jeżeli chcemy wziąć czynny udział w wyborze naszych politycznych przedstawicieli. W artykule przedstawiono możliwości, dzięki którym możemy tego dokonać.

Kto może złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców?

Złożenie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców opatrzone jest pewnymi wymaganiami, które muszą być łącznie spełnione, aby możliwość taka stała się rzeczywistością. Należy: 

– być osobą pełnoletnią (mieć ukończony 18 r.ż.), 

– posiadać pełnię praw wyborczych (mają ją wszyscy obywatele polski, którzy skończyli 18 lat, a wobec których sąd nie wydał orzeczenia o pozbawieniu tych praw oraz nie są osobami ubezwłasnowolnionymi), 

– wyrażać chęć udział w wyborach w innym obwodzie niż miejsce meldunku/w miejscowości, w której czasowo będziemy przebywać w dniu wyborów. 

Dopisowania czy wpisanie się na listę wyborców?

Bardzo często spotykamy się z naprzemiennym używaniem slów dopisanie i wpisanie do listy wyborców. Faktycznie jednak, trzeba rozróżnić ich znaczenie. Jest to bardzo ważne dla skutków jakie niesie to za sobą. Dopisanie do listy wyborców oznacza jednorazowe dodanie się do listy, dzięki której będziemy mogli oddać swój głos na kandydata, w miejscu w którym akurat w dzień wyborów będziemy przebywać. Z kolei wpisanie się na listę wyborców oznacza stałe zmienienie miejsca głosowania, tak aby możliwe było głosowanie w każdych wyborach, tam gdzie faktycznie mieszkamy, a nie tam gdzie jesteśmy zameldowani. 

Kiedy złożyć wniosek?

Termin wyborów znany jest wszystkim obywatelom dużo wcześniej od jego planowanej daty. O tym, że zbliża się ten dzień możemy zauważyć przez chociażby wzmożoną działalność kandydatów względem społeczeństwa i wszędzie, gdzie to możliwe rozwieszenie plakatów wyborczych. Już wtedy trzeba się zastanowić, w jakim miejscu oddamy swój głos. Informacji o konkretnych datach, kiedy takiego wpisu możemy dokonać należy szukać w przepisach prawa. Kwestia ta regulowana jest przez Ustawę Kodeks wyborczy, który w swoich art. 28§1 wskazuje, iż „Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesieony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranych przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy”. 

Jak możemy złożyć wniosek?

Dzięki postępowani cyfryzacji możliwe jest złożenie wniosku o dopisanie się na listę wyborców na dwa sposoby: w sposób online lub osobiście w urzędzie gminy. Jeżeli chcemy dokonać wpisu bez wychodzenia z domu musimy mieć założony zaufany profil, który pozwali na potwierdzenie naszej tożsamości. Samo złożenie wniosku nie jest automatyczne z wpisem do rejestru. Urzędnik, który jest odpowiedzialny za odbieranie tych wniosków musi go odebrać i rozpatrzyć. Ponadto ciąży na nim obowiązek zweryfikowania, czy osoba go składająca, faktycznie mieszka tam, gdzie deklaruje. Możemy dołączyć tutaj odpowiedni załącznik, jak np. umowa najmu mieszkania, co skróci czas oczekiwania na decyzję. 

Drugą możliwością jest złożenie wniosku o dopisanie do listy wyborców w odpowiednim urzędzie gminy, na terytorium obwodu w którym chcemy oddać głos. Musimy przygotować odpowiedni wniosek wraz z deklaracją i uzupełnić te dokumenty w domu, lub w placówce gminy. Okazujemy przy tym urzędnikowi dowód tożsamości i przekazujemy jego ksero. Podobnie, jak w przypadku wniosku online należy mieć ze sobą dokument potwierdzający, że jesteśmy mieszkańcami tej gminy (również może być to umowa najmu mieszkania). 

W obu wymienionych wyżej przypadkach decyzję o dopisaniu do listy wyborców, lub jej odmowę otrzymujemy w ciągu 5 dni od poprawnie złożonego wniosku. Jeżeli się z nią nie zgadzamy, mamy 3 dni od tej informacji na złożenie skargi. 

Głosowanie poza granicami 

Oprócz możliwości głosowania na terytorium Polski, ale w innym obwodzie gminnym niż nasz meldunek istnieje również możliwość oddania swojego głosu poza granicami Rzeczpospolitej. Zgłoszenia takiego można dokonywać za pomocą dedykowanej temu strony internetowej, gdzie konieczne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, numer pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu, wybranie w jaki sposób chcemy głosować (czy będzie to głosowanie korespondencyjne czy bezpośrednie) oraz podajemy kraj i komisję obwodową, w której wybierzemy swojego kandydata. 

Udział w wyborach jest ważnym obowiązkiem obywatelskim. Nawet jeżeli przebywamy poza miejscem naszego zameldowania istnieją możliwości, które pozwolą nam na oddanie naszego głosu w dowolnym miejscu, w którym akurat przebywamy. Minimum formalności, które są do spełnienia z pewnością zachęcają do tego, aby korzystać z takiej opcji. 

Exit mobile version