Ilu posłów ma Sejm RP?

Ilu posłów ma Sejm RP?

Zastanawiając się ilu posłów ma Sejm Rzeczypospolitej Polskiej musimy sięgnąć po najważniejszy akt prawny w Polsce czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną inaczej ustawą zasadniczą. 

Sposób wyboru posłów na Sejm RP.

Zasiadający w izbie niższej parlamentu wybierani są w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach parlamentarnych. Takie wybory zgodnie na mocy Konstytucji RP odbywają się raz na cztery lata, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach kadencja parlamentu może zostać skrócona lub wydłużona. Obywatele jednocześnie głosują na kandydatów do obu izb. Wedle obowiązującego prawa wyborczego Polska podzielona jest na specjalne okręgi wyborcze, z których określona w metodyce przeliczania głosów liczba posłów uzyskuje mandat. 

Regulacje prawne dotyczące posłów na Sejm RP.

Posłowie w Polsce podlegają specjalnym regulacjom ujętym w konstytucji oraz Ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wspomniane przepisy dają parlamentarzystom szereg uprawnień do pełnienia swojego mandatu. Jednym z głównych przywilejów bycia posłem w Polsce jest posiadanie immunitetu poselskiego zapisanego w ustawie zasadniczej. Posiadając immunitet poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w związku z wykonywanym mandatem, w trakcie trwania jego mandatu oraz po jego wygaśnięciu. Na wszczęcie postępowania wobec posła na Sejm RP zgodę musi wyrazić izba niższa polskiego parlamentu. Posłowie posiadają, także prawo do interwencji poselskiej na mocy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, mogą je podejmować na przykład na prośbę obywateli w instytucjach państwowych, które są zobowiązane udzielić odpowiedzi. 

Pojawiają się głosy, że posłowie posiadają zbyt duże uprawnienia. Jednak warto zastanowić się jakie przesłanki kierowały twórcami konstytucji w objęciu posłów na Sejm RP immunitetem poselskim. Przede wszystkim chodzi o ochronę możliwości pełnego realizowania mandatu. W krajach demokratycznych bardzo istotne jest, aby posłowie nie mogli represjonowani przez dane instytucje. Szczególnie istotne jest to w przypadku opozycyjnych posłów, których zadaniem jest sprawowanie aukcji kontrole wobec władzy i tzw. „patrzenie władzy na ręce”.

Przeczytaj również:  Loty posłów- w jaki sposób są finansowane?

Polska izba niższa – ilu posłów ma Sejm RP?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jasno określa się liczbę posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jest to 460 mandatów. Dzieli się je na poszczególne ugrupowania, których listy wyborcze przekroczyły próg wyborczy zgodnie z metodyką liczenia głosów. Aby uzyskać większość umożliwiająca samodzielne utworzenie rządu konieczne jest uzyskanie 231 mandatów poselskich. Często jednak w historii polski dochodziło do sytuacji, w której wygrywające wybory ugrupowanie nie było w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Wtedy na pomoc przychodzi koalicja z innym ugrupowaniem znajdującym się w parlamencie, z którym łączna ilość mandatów stanowi większość parlamentarną. W ten sposób politycy uzyskują możliwość przegłosowania wotum zaufania dla rządu i jego zaprzysiężenia. Takie koalicje czasem mogą okazać się zbyt mało stabilne do utrzymania większości parlamentarnej, w takim przypadku może dojść nawet do rozpisania przedterminowych wyborów.

Polski Sejm na tle europejskich odpowiedników.

W debacie publicznej bardzo często można usłyszeć, że należałoby ograniczyć liczbę posłów w Polsce. Często głosiciele takich poglądów powołują się na przyrównania polskiego parlamentu do europejskich odpowiedników. Jednak spoglądając na najbliższych Polsce zachodnich sąsiadów czyli Republikę Federalną Niemiec to polska izba wypada dość skromnie. Bundestag (niemiecki odpowiednik Sejmu RP) liczy 736 posłów, czyli znacznie więcej niż w Polsce. Zupełnie inna sytuacja rysuje się, gdy porównanie nastąpi z Izbą Poselską Parlamentu Republiki Czeskiej. Posłowie czeskiej izby to już tylko 200 osób – ponad połowa mniej niż w Polsce, natomiast w Wielkiej Brytanii jest 650 członków Izby Gmin. W związku z czym Polskę klasyfikuje się mniej więcej po środku rankingu liczebności pod względem członków izb niższych parlamentu. 

Źródła:

https://modny24.pl
https://ciuchoza.pl
https://ciuchland24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top