Parlament Europejski – skład

Parlament Europejski - skład

Parlament Europejski składa się z 751 eurodeputowanych, którzy są wybierani co pięć lat w wyborach powszechnych, równych, proporcjonalnych i tajnych. W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie skład parlamentu europejskiego. 

Przedstawiamy materiał opracowany na zlecenie prosiak.pl

Zmiany w członkach Parlamentu Europejskiego

Nowy skład wszedł w życie natychmiast po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i zmniejszeniu składu parlamentu z 751 do 705 członków.

Skład Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski składa się z przedstawicieli Unii Europejskiej. Przydział miejsc oparty jest na zasadzie malejącej proporcjonalności. Minimalna liczba członków każdego państwa członkowskiego wynosi 6, a maksymalna 99. Delegaci wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Głosowanie jest poufne. Jeśli chodzi o kadencję do Parlamentu Europejskiego, to trwa ona 5 lat. Wybory odbywają się według jednolitej procedury we wszystkich państwach członkowskich lub na wspólnych zasadach.

Poseł do Parlamentu Europejskiego nie jest związany żadną dyrektywą ze  swojego kraju. Reprezentuje  Unię Europejską, a nie swój kraj. W ramach swoich obowiązków posłowie nie mogą łączyć członkostwa w PE z inną funkcją w Unii Europejskiej. Nie mogą też być członkami rządów  swoich krajów.

Sejm i Senat

Sejm składa się z 460 delegatów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i tajnych. Obywatel z prawem głosowania może być wybrany do Sejmu, który musi mieć ukończone 21 lat. Poseł reprezentuje cały naród i nie może być związany żadnymi dyrektywami wyborców. Chroni go immunitet. Mandatu posła nie można łączyć z niektórymi funkcjami publicznymi, takimi jak urzędy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów oraz sekretarzy stanu w organach administracji rządowej.

Marszałek reprezentuje Izbę, zwołuje zebrania Izby i przewodniczy jej obradom, kieruje pracami Prezydium Izby, zwołuje Konferencję Starszych, kieruje inicjatywami ustawodawczymi. W przypadku opuszczenia urzędu Prezydenta funkcję Naczelnika Państwa pełni Senator Marszałek.

Przeczytaj również:  Jakie zadania ma Parlament Europejski?

Konwent Seniorów składa się z Marszałka, wicemarszałków, prezesa lub wiceprezesa klubów oraz przedstawicieli porozumień, a także kluby parlamentarne, jeżeli reprezentują co najmniej 15 posłów, oraz koła parlamentarne reprezentują odrębny spis wyborców w dniu objęcia funkcji Sejmu. Władza Konwentu Seniorów ma charakter czysto doradczy.

Senat wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Senat działa w podobny sposób jak Sejm nad przedłożonymi mu ustawami i innymi projektami. Senat rozpatruje to na posiedzeniu. Pracami Senatu kieruje Marszałek Senatu, którego zastępuje Wicemarszałek. Senatorowie wywodzą się z powszechnych wyborów bezpośrednich, które odbywają się równolegle z wyborami Sejmu. Kadencja Senatu trwa 4 lata. Izba Reprezentantów może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów lub, w wyjątkowych przypadkach, może ją odwołać Prezydent.

Jak wygląda zatwierdzenie ustaw?

Senat i Senat proponują projekty – poparte większością głosów – które mogą zgodnie z prawem wejść w życie. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, to sprawa jest przekazywana do Senatu, który  również musi ją poprzeć. Jeśli Senat zagłosuje za uchwaleniem – to sprawa jest zakończona, jeśli  nie, to ustawa jest „wysłana” z powrotem do Senatu, gdzie wprowadzane są wszystkie poprawki i zmiany do ustawy.

Marszałek Senatu pełni funkcję przedstawiciela, zwołując sesje sejmowe, opracowując projekt porządku obrad i przewodnicząc obradom (może to uczynić jeden z trzech posłów). W skład prezydium wchodzi marszałek i wicemarszałkowie. Razem z przedstawicielami Klubu Senackiego są również członkami Konwentu Seniorów (spotkanie zazwyczaj dotyczy porządku obrad lub przebiegu prac Senatu).

Zadania sejmu i senatu

Sejm: Sprawowanie władzy ustawodawczej, uchwalanie ustaw i stawanie się prawem, pełni funkcje kontrolne nad rządem, może głosować wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów lub rządu jako całości. 

Senat: proponuje zmiany w ustawach, ma inicjatywę ustawodawczą, ma prawo do publicznego wyrażania opinii w ważnych sprawach krajowych, uczestniczy w obsadzaniu ważnych stanowisk w państwie.

Przeczytaj również:  Parlament Europejski - Bruksela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top