Czym zajmuje się Prezydent Polski

Czym zajmuje się Prezydent Polski

Prezydent to najwyższy przedstawiciel władz naszego kraju. Jego rolę jasno określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia  1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. To najważniejszy akt prawny w naszym państwie. Z tego artykułu dowiesz się czym właściwie zajmuje się Prezydent Polski.

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z dowcipy.info

Kim jest prezydent Polski

Prezydent jest najwyższym organem państwowy w zakresie władzy wykonawczej. Jest wybierany przez naród w wyborach, które są powszechne, równe i bezpośrednie. Swoją funkcję pełni przez pięcioletnią kadencję i tylko raz może zostać ponownie wybrany na to stanowisko. Prezydentem Polski może zostać jej obywatel, który w pełni korzysta z praw obywatelskich, a do tego musi mieć ukończone 35 lat. To jednak nie koniec warunków, ponieważ kandydata musi poprzeć co najmniej sto tysięcy obywateli. Wybory w Polsce najczęściej odbywają się w dwóch turach. Prezydentem może zostać ten kandydat, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie spełni tego warunku, po dwóch tygodniach odbywa się ponowne głosowanie. Wyborcy mają jednak możliwość głosowania już tylko na jednego spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów.

Prezydent a polityka zagraniczna

Prezydent Polski reprezentuje kraj w stosunkach międzynarodowych, szczególnie jeśli chodzi o wszelkie kontakty z innymi państwami, a także z organizacjami takimi jak Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Poza tym Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje przedstawicieli naszego państwa w placówkach dyplomatycznych, a także przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. W kwestii polityki zagranicznej Prezydent współdziała z Prezesem Rady Ministrów oraz ministrem spraw zagranicznych.

Przeczytaj również:  Gdzie mieszka prezydent Polski?

Prezydent jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Oznacza to, że stoi on na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności terytorium. W czasie pokoju pełni tę rolę za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent mianuje najwyższych dowódców między innymi Szefa Sztabu Generalnego. Nadaje on również określone w odpowiedniej ustawie stopnie wojskowe. W czasie wojny do zadań głowy państwa należy mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Prezydent pełni ważną rolę podczas stanów wyjątkowych. To on, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wydaje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych.

Prezydent w czasie pokoju

Do obowiązków Prezydenta należy nadawanie obywatelstwa polskiego oraz wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się. Głowa państwa nadaje również ordery i odznaczenia, mianuje ministrów, stosuje prawo łaski, wydaje akty urzędowe, rozporządzenia i zarządzenia, a także inne postanowienia w zakresie swoich kompetencji. W sprawach szczególnych dla Państwa Prezydent ma prawo zarządzenia referendum (za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów). Poza tym w sprawach sądowniczych Prezydent powołuje sędziów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesów Sądu Najwyższego i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To nie koniec jego kompetencji w tym zakresie, ponieważ na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje na czas nieoznaczony sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Rola Prezydenta w funkcjonowaniu państwa

Prezydent Polski pełni ważną rolę w zakresie funkcjonowania najważniejszych organów państwa. Składa wnioski do Sejmu i Senatu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołuje trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powołuje i odwołuje członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zarządza wybory parlamentarne, a także wybory do Parlamentu Europejskiego. Poza tym zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu, wyznacza marszałka seniora w Sejmie i Senacie oraz otwiera pierwsze posiedzenie Senatu. Innym istotnym uprawnieniem jest skrócenie kadencji parlamentu oraz możliwość zwrócenia się do Sejmu i Senatu z orędziem, które organy te mają obowiązek wysłuchać bez możliwości przeprowadzenia nad nim debaty. W kwestiach legislacyjnych Prezydent ma nie tylko prawo inicjatywy ustawodawczej, ale także prawo weta ustawodawczego, czyli uprawnienia do zawieszenia wejścia w życie aktu prawnego uchwalonego przez parlament.

Przeczytaj również:  Jak nazywał się pierwszy Prezydent Polski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top